Строителство

Видове бетон

Преди формуването сместа се нарича бетонна смес. Циментният бетон с плътна структура има две основни разновидности: —      обикновен бетон — бетон, чиито добавъчни материали са плътни; —      бетон с леки добавъчни материали — бетон, чийто едър добавъчен материал е лек…
Read more

Изчисляване на стоманобетонни елементи по наклонени сечения за напречни сили

От съпротивление на материалите е известно, че при елементи, подложени на огъване, освен нормални напрежения, предизвикани от огъващите моменти, съществуват и тангенциални напрежения, предизвикани от действието на напречните сили. Освен това от съвместното действие на огъващите моменти и напречните сили…
Read more

Конструиране на колони от бетон

В практиката най-много се прилагат колони с надлъжна носеща армировка и обикновени стремена, които се завързват или заваряват за надлъжните пръти и образуват армировъчен скелет. Надлъжната носеща армировка е с диаметър от 12 до 40 ппп и в по-редки случаи…
Read more

Сцепление между бетона и армировката

Сцеплението между бетона и армировката е в основата на съвместната работа между двата материала. То е необходимо за осигуряване на стоманените пръти срещу изтръгване (при опън) и изтихване (при натиск). Това означава, че силата, която поема стоманеният прът — опънна…
Read more

Бетонни стомани за обикновените стоманобетонни конструкции

За армировка на обикновените стоманобетонни конструкции се използуват горещо валцувани стомани с предимно кръгло напречно сечение, гладки или с периодичен профил, които притежават ярко изразена площадка на провлачване, поради което условно се наричат и „меки“ стомани. Употребяват се също така…
Read more

Пълзене и съсъхване на бетона

Съсъхване. При втвърдяване на въздух бетонът намалява своя обем — съсъхва, а под вода той увеличава обема си и набъбва. Установено е, че съсъхването е значително по-голямо от набъбването. Явлението съсъхване на бетона е твърде сложно и все още няма…
Read more

Стоманобетон – предимства

Стоманобетонът съчетава най-добрите качества на бетона и стоманата – притежава голяма носеща способност на натиск и опън. В сравнение със стоманените конструкции се постига икономия на стомана – 30/50 процента при обикновените стоманени конструкции и до 85 процента при предварително…
Read more

Какво е стоманобетон

Стоманобетонът представлява съчетание на два различни по своите физико-механични свойства материали— бетон и стомана, които работят съвместно. Бетонът е изкуствен каменен материал и като всеки камък има ценното свойство да се съпротивява много добре на натиск, но същевременно притежава и…
Read more

Автоматизация на процесите при производството на бетон и разтвори

Автоматизацията на процесите при производство на бетони и разтвори е свързана с необходимостта от измерване и определяне на различни параметри. В бетоновите цехове на автоматичен контрол подлежат следните основни технологични параметри, които характеризират производствените процеси в цеха: нива на запълване…
Read more

Организация на ремонта на строителни машини

За да се повиши икономическата ефективност на строителните машини и се удължи срокът на служба, машините се ремонтират. Ремонтът представлява комплекс от технологични операции по възстановяване на работните параметри на машината, изменени в резултат на износване. Обемът на ремонтите зависи…
Read more