Строителство

Якост на бетона

Всеобща практика у нас е изискванията относно якостта на натиск да се формулират с марката на бетона, като този термин се използува вместо пълния — марка по якост на натиск. Вече бе посочено, че съществуват и други марки на бетона…
Read more

Бетонна смес

Бетонна смес е сместа, получена след забъркване на водата, цимента и добавъчните материали, която може да се транспортира, полага и уплътнява по обикновено приетите начини, т.е., която още не е загубила обработваемостта си. Бетонната смес представлява дисперсна система, съставена от…
Read more

Направна вода

Водата е една от съставните части на бетонната смес, която влиза в сложни физико-химични реакции с минералите на цимента, в резултат на което се образува циментен камък, а с това и бетон. Направната вода не трябва да съдържа вредни примеси,…
Read more

Добавъчни материали за бетона

Изкуствените леки добавъчни материали (л. д. м.) са зърнест материал, , получен чрез.: — натрошаване и фракциониране на отпадъци от промишлеността, с пореста структура (горивно-котелни сгурии); — изкуствено порьозиране, натрошаване и фракциониране на разтопени доменни шлаки (термозит); — преработване и…
Read more

Вредни съставки за бетона

Вредни съставни части в д. м., са тези, които самостоятелно или като влизат в реакция с другите съставни части на бетона, влошават физико-механичните свойства, намаляват устойчивостта му при агресивни физически и химически въздействия и корозионната защита на армировката в бетона….
Read more

Водозадържащи способности на бетона

Често върху циментното тесто веднага след забъркването му или по-късно се получава слой вода. Това явление се наблюдава и при малко водоциментово отношение, дори и при нормена гъстота на тестото. Причината за водоотделянето е седиментирането на по-тежките циментни частици, които,…
Read more

Съсъхване на цимента

Съсъхването е намаляване на обема на втвърденото вече циментно тесто, т.е. на циментния камък, което става поради изпаряване на част от водата в околната среда. При повторно навлажняване водното съдържание на циментния камък отново се увеличава (увеличава се обемът му)…
Read more

Химични съставки и минерали на цимента

Химичните окиси и минералите, съдържащи се в цимента, зависят от състава на клинкера и от добавките, използувани при даден вид цимент. Процентният състав на добавките може да се изменя в широки граници. Като се има пред вид, че и съставът…
Read more

Класификация на цимента

Класификацията на нашите цименти е дадена от БДС 27. Разграничени са две основни групи: а. Цименти без добавки, които се произвеждат само от клинкер и гипс за регулиране на свързването. Тук спадат портландциментът (ПЦ) и бързовтвърдяващият портландцимент (ПЦБВ); За съжаление…
Read more

Цимент

Циментът е най-важният представител на минералните свързващи вещества, които се прилагат в строителството. При това става дума за портландцимент, който е открит едва през 30-те години на 19 век, т.е. много векове след като са били известни варта и гипсът….
Read more