Химични съставки и минерали на цимента

Химичните окиси и минералите, съдържащи се в цимента, зависят от състава на клинкера и от добавките, използувани при даден вид цимент. Процентният състав на добавките може да се изменя в широки граници. Като се има пред вид, че и съставът на клинкера се изменя, става ясно, че дори пълен анализ на готовия цимент трудно може да послужи за практически цели, например за определяне на количеството на добавката или за определяне на минералния състав на клинкера. Тези и подобни задачи могат да се решат сравнително успешно само ако са налице данни за състава отделно на клинкера и на добавките. В този случай, разбира се, много могат да помогнат и микроскопските изследвания, извършени от специалист, добре запознат с химията и минералогията на цимента.

Поради посочените затруднения в БДС 27—74 са дадени само следните най-общи изисквания:

а) съдържанието на магнезив окис в клинкера да е най-много 5%;-

б) съдържанието на сулфати в цимента, преизчислени като 503, да не превишава 3,5%;

в) съдържанието на неразтворим в солна киселина остатък в циментите без добавки (ПЦ и ПЦБВ) да не превишава 1,5%;

г) загубите при изкаляване за циментите с добавка до 20% (20 ПЦ) и за пуцолановия цимент (ППЦ) да са до 5,0%, а за циментите без добавки (ПЦ и ПЦБВ) —- до 3%.

За химичния състав на сулфатоустойчивия портландцимент (СУПЦ) се поставят следните изисквания:         :

—      загуба при изкаляване до 3,0%;

—      неразтворим остатък до 0,9%;

—      свободна вар(СаО) до 1,0%;

—      магнезиев окис (М§0) до 4,0;

—      сулфати, преизчислени като З03, до 3,5%.

Отделно за клинкера, от който се произвежда СУПЦ, се изисква да има следния минерален състав, пресметнат по метода на Кинд (вж. БДС 7267, т. 3.3);

—      алит (С35) не повече от 50%;

—      трикалциев алуминат (С3А) до 5%;

–        алуминат и алумоферит (С3А+С4АР) до 22%.   :        :

За химичния състав на НТЦ и клинкера при неговото производство се поставят следните изисквания:

. — съдържание на М§0 в клинкера до 5%;

—      съдържание на свободна вар (СаО) в клинкера до 1 %;

—      съдържание на З03 в цимента до 3,5% .

Клинкерът трябва да има следния минерален състав:

•—С35 най-много 50%;

—      С3А най-много 5%.

Освен общите изисквания по БДС 27—74 за шлакопортландцимента (ШПЦ) се посочват и изисквания за състава на гранулираните доменни шлаки.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *