Пълзене и съсъхване на бетона

Съсъхване.

При втвърдяване на въздух бетонът намалява своя обем — съсъхва, а под вода той увеличава обема си и набъбва. Установено е, че съсъхването е значително по-голямо от набъбването. Явлението съсъхване на бетона е твърде сложно и все още няма строго теоретично обяснение. За неговото изясняване съществуват главно две теории.

Според първата теория (А. Е. Шейкин) съсъхването, е резултат на физико-химични процеси, които се извършват при свързването на гела и втвърдяването на циментения камък. При свързването на гела, а след това и при втвърдяването и преминаването му в циментен камък известна част от излишната вода се изпарява, друга встъпва допълнително в реакция с нехидратйзиралите (обвити с гела) циментени зърна, вследствие на което бетонът се свива и постепенно се уплътнява. Това е самото съсъхване. За постепенното Обезводняване и свиване на гела и циментения камък способствува твърде много й процесът на кристализиране. Постепенно съставните на гела — калциева основа и калциевият хидроалуминат, преминават, различно по време, от колоидално в кристално състояние, образува се кристален скелет, който прониква в геловата маса и се сраства. Двукалциевият хидросиликат остава значително време в колоидадно състояние, но постепенно и той кристализира.

Втората теория (Е. Фрейсине) обяснява съсъхването с действието на капилярните сили в микропорите на циментения камък. Установено е, че двете теории не си противоречат, а се допълват, особено при обясняване на характера на деформациите.
Пълзене. Обяснението на пълзенето на бетона от физическа гледна точка е в голяма степен аналогично на съсъхването, като и двете явления са свързани помежду си. Същественото различие между тях е, че докато деформациите от съсъхване на бетона са обемни и се появяват без външно натоварване, деформациите от пълзене са линейни и се появяват в резултат от външно натоварване в посока на действуващия товар. Освен това деформациите от пълзене са предимно пластични и се причиняват главно от продължително действуващ товар.

Въпреки многократните експериментални и теоретични изследвания явлението пълзене все още не е достатъчно изучено. За изясняването му най-правдоподобяа е теорията на А. Е. Шейкин, който подобно на съсъхването обяснява явлението пълзене със структурните изменения, които се извършват в циментения камък в процеса на втвърдяването му.

В бетонен елемент под влияние на външен товар деформациите и ресж. напреженията се преразпределят между гела и кристалния скелет. Гелът се разтоварва за сметка на увеличаване натоварването на кристалния скелет. С течение на времето вследствие на преразпределението усилието, което поема гелът, намалява, с което се намаляват и деформациите от пълзене. За това допринася и постепенното намаляване на гела и преминаването му в циментен камък. По този начин при младия бетон под действието на външен товар първоначално пластичните деформации бързо нарастват и постепенно с увеличаване на възрастта на бетона намаляват и затихват.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *