Организация на ремонта на строителни машини

За да се повиши икономическата ефективност на строителните машини и се удължи срокът на служба, машините се ремонтират. Ремонтът представлява комплекс от технологични операции по възстановяване на работните параметри на машината, изменени в резултат на износване. Обемът на ремонтите зависи от конструкцията на машината, от условията на експлоатация и от качеството на техническото обслужване. Една от целите на техническото обслужване е да установи необходимия обем на ремонтните работи.
В нашата страна са приети два вида ремонти, които се различават по обема на извършените работи — текущ ремонт (ТР) и основен (ОР). При текущия ремонт се ремонтират само няколко възела от машината, а при •основния — цялата машина. При други начини на организация на ремонта може на отделните ремонти да се дават поредни номера — Р], Р2, Р3 и т. н., ремонт чрез замяна на ремонтни комплекти. Времето на работа на машината между два поредни ремонта или между две последователни замени на комплекти се нарича междуремонтен период.
Ремонтите на строителните машини трябва да се извършват по плановопредпазната система, т. е. с точно определена периодичност. Това изключва аварийното износване на отделни възли и намалява вероятността за откази на машината поради счупване на части. С това се способствува и за намаляване на разхода на труд за ремонта, тъй като е известно, че аварийните ремонти са много трудопоглъщащи.

Времето между два основни ремонта на строителните машини образува ремонтния цикъл. Като се приема планово-предпазната система за ремонт на строителните машини за единствено правилна, трябва едновременно с това да се подчертае, че състоянието на една машина зависи много от условията на работа, от качеството на техническото обслужване и от квалификацията на машиниста. Висококвалифицираните машинисти осигуряват нормална работа на машината и я поддържат в съответствие с техническите изисквания, в резултат, на което степента на износване на машините е по-малка и е възможно малко отлагане на основния ремонт. И обратно, машините, управлявани от нискоквалифицирани машинисти, може и предсрочно, преди изтичане на ремонтния цикъл, да бъдат износени в такава степен, че да се нуждаят от основен ремонт. Като се има пред вид, че продължителността на ремонтния Цикъл е определена въз основа на многогодишни наблюдения на машините и че повечето строителни Машини работят при тежки работни условия, отлагането на основния ремонт не може да бъде с повече от 15—20% от продължителността на ремонтния цикъл. Но и това не е малко, тъй като представлява за някои машини няколко хиляди часа.

Текущият ремонт на строителните машини по правило се извършва на тяхната месторабота — на строителната площадка задължително с помощта на подвижните ремонтни работилници. На големите промишлени обекти за извършване на ремонтите може да се оборудва временна ремонтна работилница.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *