Какво е стоманобетон

Стоманобетонът представлява съчетание на два различни по своите физико-механични свойства материали— бетон и стомана, които работят съвместно.

Бетонът е изкуствен каменен материал и като всеки камък има ценното свойство да се съпротивява много добре на натиск, но същевременно притежава и недостатъка, че не може да поема големи опънни напрежения поради малката си якост на опън. Така например средната якост на натиск за естествените камъни е около 200 кг/ст2, на опън20 кг/ст2, или съотношението между двете якости е около 1:10. При бетона съотношението е също около 1:10; за бетони с марка от Б 50 до Б 600 съотношението между двете якости се движи от 1:8 до 1:20.

От друга страна, стоманата притежава ценното свойство да се съпротивява много добре наопън, а при нужда тя успешно се използува и за поемане на натискови усилия, тъй като съпротивлението на натиск е също голямо.

Главно поради тези качества на бетона и стоманата се е стигнало до монолитното им съчетание в нов строителен материал, наречен стоманобетон, и то така, че бетонът поема напреженията на натиск, а стоманата — предимно напреженията на опън.

В някои случаи обаче на положените в бетона стоманени пръти се предоставя да поемат и напрежения на натиск, например армиране на колони, подложени на центричен и нецентричен натиск, усилване натисковата зона на елементи, подложени на огъване, и др., но това не е характерно за определяне на понятието стоманобетон.

Както е известно от съпротивление на материалите, в елементите, подло¬жени на огъване, каквито са обикновено плочите и гредите, се явяват нормални натискови и опънни напрежения. За поемане на опънните напрежения се поставят стоманени пръти близо до опънатия ръб на елемента, където тези напрежения са най-големи.          ,

Бетонът в опънната зона се изключва от работа, тъй като създадените напрежения в опънатия ръб в експлоатационно състояние на елемента са значително по-големи от опънната му якост.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *