Изчисляване на стоманобетонни елементи по наклонени сечения за напречни сили

От съпротивление на материалите е известно, че при елементи, подложени на огъване, освен нормални напрежения, предизвикани от огъващите моменти, съществуват и тангенциални напрежения, предизвикани от действието на напречните сили. Освен това от съвместното действие на огъващите моменти и напречните сили по наклонени площадки се явяват главни опънни и главни натискови напрежения:.

При оразмеряване на стоманобетонни елементи, подложени на огъване, трябва да се осигури поемането не само на нормалните напрежения, но и на тангенциалните и главните опънни напрежения. За да се осигури необходимата якост на елементите, от особена важност е да се поемат главните опънни напрежения.

Поради сравнително малката опънна якост на бетона обикновено той не може да поема главните опънни напрежения, за което трябва да се осигури необходимата за целта напречна армировка — огънати пръти и стремена. Когато главните опънни напрежения са по-големи от опънната якост на бетона, в елемента се явяват наклонени пукнатини, перпендикулярни на главните опънни напрежения. Бетонът в опънната зона се изключва от работа и главните опънни напрежения се поемат от огънатите пръти и стремената.

След появата на наклонени пукнатини напречните сили и огъващите моменти се поемат от бетона в натисковата зона, стремената, огънатите пръти и надлъжната опънна армировка. Степента на участие на тези фактори зависи от стадия на напрегнатото състояние и се влияе силно от деформационните им свойства. Сложната взаимна връзка между тях затруднява както теоретично, така и експериментално определянето на вътрешните усилия, които те поемат поотделно. Това се отнася особено до определяне на частта от напречната сила, която поема бетонът в натисковата зона, и надлъжната опънна армировка. Стоманобетонът е нееднороден материал и при наличност на пукнатина в него става много трудно да се третира напрегнатото му състояние, като се изхожда от теоретичните предпоставки на съпротивление на материалите и теория на еластичността, които са изградени главно на основата на еднородния материал. Поради тази причина в последно време изучаването на проблемата се основава предимно на резултатите от експерименталните изследвания.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *