Видове имоти и понятието имот

Имоти – общи понятия

 

В българският език под имоти се разбира собствеността върху недвижимо имущество. Последното пък е собственост върху земи, сгради както и части от сгради.

Имоти

Пряко свързани с това понятие е бизнес сектор, който представлява съвкупността от строителство, управлението и оценка на имоти, търговията с тях, имотни инвестиции и други, което се нарича  „Бизнес с недвижими имоти”.

Една от най-надеждните и доходоносни инвестиции е точно инвестицията в недвижими имоти.

Когато говорим за недвижими имоти  се появяват понятия, които сме чували, но рядко (  освен в случаите когато сме се сблъскали с тях) са ни били ясни.

1. Едно подобно понятие е „Емлячен  регистър”.   Емляк  е турска дума и означава  недвижим имот, или данъкът върху него. В България започва да се води през турското робство. През 1903-1904 година правителството започва  измерване и скициране на полските имоти и се въвеждат тези регистри.

Емлячните регистри имат за цел да регистрират и гарантиране собствеността върху тях, както и облагането с данъци. Водят се от съответната община където се намират независимо от адреса на собственика им. В тези регистри се дават подробни сведения за вида, големина, предназначението, местоположение на полските имоти и  вид, предназначение, застроеност, етажност, обем, стойност на сградния фонд.

Въз основа на горните регистри се е издава удостоверение за собственост.

От 1945 година са спрени и отново са въведени през 1991година.

2. Кадастър.  Представлява  регистър на поземлената собственост на държавата. Установява границите и имената на отделните обекти.

Кадастралния план  (карта) съдържа регистър с данните за имотите, притежателите на правата върху  собствеността, както и какви основания има за собственост.

Кадастрите определят правните права върху даден  обект, както и гарантиране   на границите  му.

3. Недвижима собственост. Представлява обект, чието географско местоположение не може да се промени без нарушаване цялостта му.

4. Поземлен имот. Това е земна или водна площ с конкретни граници съобразно правото на собственост.

Съвкупността от поземлени имоти образуват територията на дадена страна. Всеки поземлен имот разполага с индивидуален номер – идентификатор, който го описва в общонационалният кадастър.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *