Бетонна смес

Бетонна смес е сместа, получена след забъркване на водата, цимента и добавъчните материали, която може да се транспортира, полага и уплътнява по обикновено приетите начини, т.е., която още не е загубила обработваемостта си.

Бетонната смес представлява дисперсна система, съставена от твърде разнородни по големина и състав части. Най-често тя се разглежда като двуфазна система, съставена от циментното тесто и добавъчните материали. Циментното тесто, от друга страна, представлява суспензия, в която дисперсната среда е водата, а дисперсната фаза са циментните частици и частиците от въздух, ако се разглеждат като част от тестото. Очевидно е, че качествата на бетонната смес зависят от качествата на циментното тесто, от качествата на добавъчните материали и от количественото съотношение на тестото и добавъчните материали. Казано по друг на¬чин, свойствата на бетонната смес могат да се изменят:

а) чрез изменение в циментното тесто (В/Ц, вид на цимента, използуване на специални добавки и др.);

б) чрез изменение в добавъчните материали (зърнометричен състав, количество на пясъка, форма на зърната и др.);

в) чрез едновременни изменения и в тестото, и в добавъчните материали.

В практиката се среща най-често третият случай, което именно обяснява сравнително голямото разсейване на свойствата на бетонните смеси и нуждата от специални мерки за контрол при производството на бетона, за да се осигурят предписаните по проекта характеристики.

От физическа гледна точка бетонната смес се разглежда като плътен обем, получен от обема на водата, обема на частиците на цимента, обема на зърната на добавъчните материали и обема на въздушните пори, каквито неизбежно се образуват при разбъркването.

Обемът на въздуха обикновено е до 2%, но при използуване на специални въздуховъвличащи добавки въздухът може да достигне 5—6% от обема на бетонната смес. В най-често използуваните у нас бетони (Б 150 и Б 200) обемът на водата представлява около 20%, а обемът на циментните частици е средно около 10%. Следователно в най-обобщения обемен модел на бетонната смес около 30% от обема се заема от циментното тесто и въздуха в него, а останалите 70% се заемат от плътния обем на сместа от пясък и едър добавъчен материал.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *