Автоматизация на процесите при производството на бетон и разтвори

Автоматизацията на процесите при производство на бетони и разтвори е свързана с необходимостта от измерване и определяне на различни параметри. В бетоновите цехове на автоматичен контрол подлежат следните основни технологични параметри, които характеризират производствените процеси в цеха: нива на запълване и изпразване на бункери, силози и резервоари; време и последователност на включване и изключване на транспортните, дозиращите и смесителните машини и механизми; ред на дозиране и изсипване на материалите от дозаторите; последователност на напълване и изпразване на смесителните машини; автоматичен контрол на качествените показатели на съставните компоненти и на готовата смес, като влагосъдържание на добавъчните материали (главно на пясъците), пластичност на готовата бетонна смес и др.; маса и разход на транспортираните идозирани материали; брой на дозите; брой на замесите; преместване на клапани, шибъри, затворни органи и др.

При проектиране и внедряване на автоматизацията на технологичните процеси в цеховете за производство на бетони и разтвори е необходимо да се предвижда оперативна аварийна и предупредителна сигнализация, която автоматично да фиксира определено положение на отделните елементи от обзавеждането на цеха и някои критични състояния от технологичния процес, да привлича вниманието на оператора към отклонението от нормалния режим на работа и да показва характера и мястото на аварията. Към сигнализацията в автоматизираните бетонови цехове се поставят особени изисквания, които се предопределят главно от липсата на обслужващ персонал на мястото на контролирания обект. Чрез автоматичната сигнализация се следи основно за състоянието на машините и механизмите, изпълняващи производствения процес, както и за технологичните параметри, характеризиращи процеса. Сигнализацията се изразява в автоматично следене на следното: включването и изключването на технологичните, захранващите и транспортиращите машини и механизми; положението на въртящите се улеи за изменение на посоката на товарния поток; положението на шибъри, затвори клапани, отбивачи и други захранващи възли; крайните положения на машините и механизмите; състоянието на дозаторите — пълен, празен, частично изпразнен, материалът е претеглен, т.е., дозирането е завършено, сигнал при отклонение на масата от зададената стойност; състоянието на смесителните машини — машината се върти, не се върти, машината е натоварена, разтоварена; състоянието на нивата на запълване и изпразване на бункери и силози за добавъчни материали, цимент и готова смес, както и на резервоарите за вода и течни добавки; големината и посоката на товарните потоци; положението на двупосочните отбивни клапани и др.; спирането на товарните потоци при работещи транспортни устройства вследствие на задръстване на пресилващите устройства, засводяване в силози и бункери; температурата на водата, добавъчните материали или готовата смес при загряване; налягането на сгъстения въздух и др.

За осъществяване на автоматичния контрол на технологичните параметри и състоянието на машините и механизмите се използуват различни уреди,, с които се подава управляващ или информационен сигнал за хода на технологичните процеси.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *