Автоматизация в строителството

Основните положения при проектирането и внедряването на автоматизацията в строителството се свеждат главно до два случая:

1. Автоматизация на действуващи, изградени вече предприятия, когато съществуващият технологичен процес и основното технологично оборудване не трябва да се изменят. В този случай автоматичната система се „привързва““ към определения съществуващ технологичен процес и оборудване.

2. Автоматизация на нови предприятия, които сега се проектират във всичките им стадии и части. В този случай технологичният процес, основното оборудване и автоматичната система се проектират съвместно, като за проектирането на автоматичната система е необходимо да бъде уточнена новата технология. Проектирането на нови автоматизирани предприятия се отличава от проектирането на автоматизацията на действуващи предприятия по това, че при новите предприятия автоматичната система не се „привързва“ към определения технологичен процес и оборудване, а оказва сериозно, понякога определящо влияние върху техния избор. Много често при проектиране на автоматизацията съществува стремеж автоматичната система да се приспособи към съществуващата вече създадена по-рано технология, без да се отчетат изискванията на автоматичните устройства. Това дава значително по-малък ефект, отколкото при изменение на технологията съобразно с изискванията на автоматичните устройства.

Изхождайки от особеностите на строителството по отношение на автоматизацията и необходимите предпоставки за нея, основните насоки в това отношение се състоят в разработването и внедряването на комплексна автоматизация на процесите в предприятията и цеховете на производствената база на строителството. При това трябва да се работи в следните направления:

1. Автоматизация на технологичните процеси при добива и обогатяването на естествени добавъчни материали.

2. Автоматизация при производството на бетони и разтвори.

3. Автоматизация при производството на асфалтобетонни смеси.

4. Автоматизация при производството на стоманобетонни елементи и конструкции.

5. Автоматизация при монтажа на строителните конструкции при индустриализираното строителство.

6. Автоматичен контрол на технологични параметри в строителството.

7. Автоматизация на поточно-транспортната система в строителните предприятия.

8. Автоматизация в складовете за цимент, добавъчни материали и др.

9. Автоматизация при изпълнението на земните работи.

10. Автоматично управление и безопасна работа на строителните и пътните машини

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *