Вредни съставки за бетона

Вредни съставни части в д. м., са тези, които самостоятелно или като влизат в реакция с другите съставни части на бетона, влошават физико-механичните свойства, намаляват устойчивостта му при агресивни физически и химически въздействия и корозионната защита на армировката в бетона.

Някои автори причисляват към вредните съставни части на д. м. и тези, които предизвикват изменение и в процесите на свързване и втвърдяване на бетона.

Действието на вредните съставни части в д. м.  зависи от техния вид, количество и разпределение, а също и от условията, при които работи бетонът.

Съгласно със стандартите у нас [50, 51, 52] вредни съставни части на добавъчните материали са: отмиваеми частици, органични примеси, съдържание на сулфати и сулфити, слюда, минерали, съдържащи аморфни съединения на силициевия двуокис (опал, калцедон, флинт и др.).

Действието на вредните съставни части на д. м. върху бетона е обикновено бавен и продължителен процес. Проучванията в тази насока изискват голяма по обем и продължителна изследователска работа. С фундаменталните си изследвания някои автори са дали принос в изясняването на вредните съставни части на д. м. върху бетона, като предписваните от тях ограничения, намерили отражение в съответни нормативни документи, са използувани и в други страни. Това е довело до близки или почти еднакви ограничения, заложени в стандартите на различните страни. Отначало, когато изследванията са били по-ограничени, предписанията са били по-строги. С увеличаване на обема на изследванията в международен мащаб през последните години се забелязва стремеж към по-диференцирано разглеждане на вредните съставни части на д. м. върху бетона и увеличаване на максимално допустимите им количества. Целта при това е да се премахнат извънредно строгите предписания, които не се потвърждават от дългогодишните практически резултати и водят до ограничения в използуването на суровинната база, която с увеличаване на обема на строителството става все по-малка. Освен това прекалено строгите предписания се отразяват неблагоприятно върху икономическите резултати на бетоновите работи.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *