Бетонови и бетоноразтворови цехове

Принципната технологична схема на съвременните бетонови и бетоноразтворови цехове включва следните елементи:

  • складово стопанство за сортирани добавъчни материали, свързващи вещества и добавки, комплектувано със съответните машини, механизми и съоръжения за механизирано приемане и подаване на материалите;
  • секция дозиране на добавъчните материали, свързващите вещества, водата и течните добавки, включваща разходни бункери (силози), улей, затвори, транспортиращи (захранващи) устройства, дозатори и други съоръжения за механизираното дозиране на компонентите на сместа и подаването им в смесителната машина;
  • секция смесителна, включваща смесителната машина (една или повече) с устройство за приемане на смесваните материали и подаване на готовата смес;
  • секция готова продукция, включваща бункер с устройство за приемане и подаване на готовата смес;
  • секция управление, контрол, обслужване и др., включваща оборудването на технологичната линия по управлението и контрола на работа.
  • спомагателни устройства, като тези за отопление при работа в зимни условия, за вентилация, за производство и подаване на сгъстен въздух, необходим за пневматичната система за управление на механизмите, и електрическа система на цеха;
  • битови и работни помещения за обслужващия персонал.

Принципното различие в изпълнението на технологичните схеми на бетоновите и бетоноразтворовите цехове се състои в различната схема на разположение на машините, механизмите и съоръженията в технологичния ред на производствения процес. Бетоновите и бетоноразтворовите цехове се класифицират: по начин на иреместване на мобилни (подвижни), полустационарни и стационарни; по принцип на действие на периодични и с непрекъснато действие; по схема на разположение на височинни (едностъпални) и стъпаловидни.

Отличителната особеност на височинната схема на разположение на цеховете е еднократното повдигане на съставните материали и следващото го гравитационно транспортиране надолу на готовата смес. Тя съдържа следните пет отделения: горно надбункерно, където са разположени съоръженията за подаване и разпределение на добавъчните материали и цимента до разходните бункери и включва следните съоръжения: гуменолентови транспортьори, въртящи улей, винтови транспортьори, устройство за почистване на въздуха от прах при подаване на цимента с пневмотранспорт; бункерно отделение, в което се намират разходните бункери, резервоари за вода и течни добавки; дозаторно отделение, където са разположени дозаторите и пултът за управление; смесително отделение, в което се намират събирателният бункер и смесителите; отделение за подаване на готовата смес. Тази смес се използува за стационарни бетонови и бетоноразтворови цехове с периодично действие.

При стъпаловидната схема на цеха се разполагат в две (три) стъпала. Постъпващите от склада материали се вдигат два пъти: отначало до разходните бункери, а след това, вече дозирани, в смесителните машини. Тази схема се използува за мобилни, полустационарни и стационарни бетонови и бетоноразтворови цехове с периодично действие и производителност до 60 m3/h.

Всички цехове с непрекъснато действие се изпълняват по стъпаловидната схема на разположение.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *