Строителство

Техническо обслужване на строителните машини

Техническото обслужване представлява комплекс от операции по предпазване на машината от ускорено износване, откриване на появилите се неизправности и отстраняването им. Техническото обслужване на строителните машини се извършва по планово-предпазната система след точно определено време и в точно определен обем…
Read more

Автоматизация в строителството

Основните положения при проектирането и внедряването на автоматизацията в строителството се свеждат главно до два случая: 1. Автоматизация на действуващи, изградени вече предприятия, когато съществуващият технологичен процес и основното технологично оборудване не трябва да се изменят. В този случай автоматичната…
Read more

Еднокошови багери и автосамосвали

Най-голям ебем земни работи (около 40%) в строителството се изпълня¬ват от еднокошови багери, самостоятелно или в комплект с автосамосвали. Еднокошовите багери работят самостоятелно в случаите, когато разтоварват изкопаната почва на депо (на отвал) в непосредствена близост с изкопа директно с…
Read more

Товаро-разтоварни работи в строителството

Товаро-разтоварните работи са едни от най-трудните работи в строителството. На строителните площадки и в помощните стопанства се товарят и разтоварват големи количества сглобяеми стоманобетонни конструкции, дървен материал, метали, цимент и други материали. Основно средство за доставка на товарите на строителните…
Read more

Бетонови и бетоноразтворови цехове

Принципната технологична схема на съвременните бетонови и бетоноразтворови цехове включва следните елементи: складово стопанство за сортирани добавъчни материали, свързващи вещества и добавки, комплектувано със съответните машини, механизми и съоръжения за механизирано приемане и подаване на материалите; секция дозиране на добавъчните…
Read more

Покривни хидроизолации

Най-широко приложение при направа на покривни хидроизолации намират рулонните материали. Приложението на хидроизолации само на основата на замазки, е все още много ограничено. За прилепване на рулонните материали и направата на хидроизолационния и защитен слой се използват топли и студени…
Read more

Мазачески работи

Мазаческите работи са едни от най-трудно поглъщащите строителни работи. Масовото приложение на сглобяемото едропанелно строителство, на широкоплощния кофраж, на фасадни повърхности от видим бетон, фактурни обработки и облицовки на неносещи стенни панели от леки материали и др. Ограничи значително общия…
Read more

Монтаж на строителни конструкции

Повишаването на нивото на индустриализацията на строителството и все по-широкото приложение на сглобяемото строителство обуславят значителното увеличаване на обема на работите по монтажа на строителните конструкции. Развитието на индустриалните методи на строителството все повече превръща строителната площадка в монтажна, на…
Read more

Транспортиране на бетон

За транспортиране на бетонна смес от бетоновите цехове до обектите се използват обикновени автомобили-самосвали, автобетоновози, автобетоносмесители и специални кофи.  У нас бетонната смес се транспортира предимно с автомобили-самосвали, когато транспортното разстояние, е до10 километра. При по-големи разстояния и при движение…
Read more

Бетонни смеси и разтвори

Значението на бетона и разтворите като основни строителни материали се увеличава. Наред с разширяването на приложението на стоманата, алуминия и полимерните материали, бетонът и разтворите продължават да бъдат основен строителен материал както по обем, така и в стойностно изражение. Макар,…
Read more